Home IELTS Describe A Person Ielts

Describe A Person Ielts

by teacher
Describe A Person Ielts

1. Một số đề thi về chủ đề Describe a person IELTS speaking

Đề thi 1:

Đề thi 2:

Đề thi 3:

Đề thi 4:

Đề thi 5:

Đề thi 6:

https://suijm9clouobj.vcdn.cloud/PUBLIC/MEDIA/f9e8ed42-058d-4471-b584-0a98e505e62d.jpeg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221127T152529Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221127%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=546fd1494f9a8aa6f488520faf7eb4690cf81301f9093d872683b52d4bcb192e

2. Từ vựng thường gặp trong chủ đề Describe a person

Từ vựng

Meaning

Example

Adaptable /əˈdæptəbl/

Có khả năng thích nghi tốt

= Able to change or be changed in order to deal successfully with new situations

Older workers can be as adaptable and quick to learn as anyone else.

Affable /ˈæfəbl/

Lịch sự, nhã nhặn

= Pleasant, friendly, and easy to talk to

He greeted everyone in the same relaxed and affable manner.

Ambitious /æmˈbɪʃəs/

Đầy tham vọng, hoài bảo

= Determined to be successful, rich, powerful, etc.

They were very ambitious for their children ? they wanted them to be successful).

Amicable /ˈæmɪkəbl/

Một cách thân tình, hữu nghị

= Done or achieved in a polite or friendly way and without arguing

The government and the union managed to reach an amicable settlement of the dispute.

Bright /braɪt/

Thông minh, sáng dạ

= Intelligent; quick to learn

Do you have any bright ideas? clever ideas)?

broad-minded /ˌbrɔːd ˈmaɪndɪd/

Có tư tưởng rộng rãi, khoáng đạt

​= Willing to listen to other people’s opinions and accept behavior that is different from your own

Luckily, our boss is quite broad-minded.

Conscientious /ˌkɑːnʃiˈenʃəs/

Chu đáo, tận tâm

​= Taking care to do things carefully and correctly

His conscientious manner makes him a fantastic engineer.

Convivial adjective /kənˈvɪviəl/

Vui vẻ

​= Cheerful and friendly in atmosphere or character

She was a convivial party host.

Courteous /ˈkɜːrtiəs/

Lịch sự, nhã nhặn

​= Polite, especially in a way that shows respect

The hotel staff are friendly and courteous

Decisive /dɪˈsaɪsɪv/

Quyết đoán

= Able to decide something quickly and with confidence

The government must take decisive action on gun control.

Xem thêm:   Ielts Speaking Happiness

Diplomatic /ˌdɪpləˈmætɪk/

Khôn khéo

= Having or showing skill in dealing with people in difficult situations

You could try being a little more diplomatic this time.

Exuberant /ɪɡˈzuːbərənt/

Cởi mở, hồ hởi

= Full of energy, excitement, and happiness

A noisy bunch of exuberant youngsters was gathered outside.

Gregarious /ɡrɪˈɡeriəs/

Gần gũi, hòa đồng

= Liking to be with other people

Hugh was a popular and gregarious man.

Proactive /ˌprəʊˈæktɪv/

Chủ động giải quyết

= Controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them

Managers must be proactive in identifying and preventing potential problems.

3. Overall Structure for describing a person

Overall Structure for describing a person
Overall Structure for describing a person

3.1 Phần thông tin cơ bản

Introduce this person: Well, this topic reminds me of ………….., a person I’ve known for a very long time ago.

3.2 Phần thông tin cốt lõi

Describe that person

My recollection of the first time we met is very hazy, because we go way back. But if memory serves right, we were classmates at ………….

Describe his/her appearance: I was so impressed because of his/her ………

Describe more about his/her personality: Everyone around him/her knows that he/she is ………. Plus, another special thing about him/her is that ……..

Tell a shared memory between you and that person: We’ve had so many unforgettable memories together, but to tell you about one, it would have to be …………..

3.3 Phần cảm nhận cá nhân

Feelings about this person

X is the person I hold in high regard simply because …………

Another thing that I like about X is that ………….

3.4 Phần kết luận

All in all, that is all I have to say about X.

Hãy thử tự ghi âm khi bạn trả lời một số câu hỏi IELTS speaking. Nghe đoạn ghi âm và chú ý đến những sự do dự của bạn nếu có. Tự hỏi bản thân xem bạn do dự để tìm từ ngữ cần nói hay do dự vì nội dung của câu hỏi, từ đó có cách cải thiện phù hợp.

4. Bài mẫu Describe a person IELTS Speaking part 2

https://suijm9clouobj.vcdn.cloud/PUBLIC/MEDIA/cd582b71-74dd-4b12-a612-661acd1c4693.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221111T094803Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221111%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=f8354531f5c0a0bcdd4c3a3cc224d817977dc1926398b2b853724336cecee4fe

I’m going to talk about my grandfather, who took excellent care of me when I was a child.

He’s currently 80 years old and lives with my parents in Dong Nai province, not far from here.

Xem thêm:   Quy đổi điểm IELTS sang điểm thi đại học, điểm tốt nghiệp THPT năm 2023

First and foremost, he is a really knowledgeable individual. He used to travel a lot when he was younger. I know he has dealt with a variety of issues, so he has a wealth of useful knowledge and life lessons to share with his children and grandkids. I recall falling off my bike numerous times when I initially started learning to ride a bike. I wanted to quit every time I fell, but he urged me, ‘No matter how difficult a situation is, never give up.’ It’s alright if you fail!

It’s alright if you fail! You can do anything if you put your heart into it.’ What he said is incredibly inspiring and meaningful to me.

Second, he is a caring individual. My parents were both quite busy with work when I was a youngster, so I spent most of my time at home with Grandpa. My grandfather told me that when I was little, I was really mischievous. If I desired anything, I would cry for hours until I had it. I know he adores me since he frequently gives me what I want without informing my parents.

Finally, he is really nice and generous. He devotes a significant amount of time to volunteer activities such as local environmental campaigns and other community service projects.

I miss him terribly, and I know he misses me as well. Despite the fact that I am currently quite busy with work, I still manage to visit him every two months. So, if I had to choose someone who looked after me as a child, it would have to be my grandfather.

Bài dịch:

Tôi sẽ kể về ông của tôi, người đã chăm sóc tôi rất tốt khi tôi còn nhỏ.

Ông ấy hiện 80 tuổi và sống với bố mẹ tôi ở tỉnh Đồng Nai, cách đây không xa.

Trước hết, ông là một người thực sự hiểu biết. Ông đã từng đi du lịch rất nhiều khi còn trẻ. Tôi biết ông đã trải qua rất nhiều thứ, vì vậy ông đã tích luỹ được vô số kinh nghiệm và bài học cuộc sống bổ ích để chia sẻ với các con và các cháu của mình. Tôi nhớ lại mình đã bị ngã xe rất nhiều lần khi mới bắt đầu học đi xe đạp. Tôi muốn bỏ cuộc mỗi khi vấp ngã, nhưng ông đã thúc giục tôi rằng ‘Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, đừng bao giờ bỏ cuộc.’ Sẽ không sao cả nếu ta thất bại!

Xem thêm:   Ielts Mock Test Là Gì

Sẽ không sao cả nếu ta thất bại! Con có thể làm bất cứ điều gì nếu con đặt trái tim của mình vào nó. ‘ Những gì ông nói đã truyền cảm hứng và tạo ra rất nhiều ý nghĩa đối với tôi.

Điều thứ hai là ông tôi là một người biết quan tâm. Bố mẹ tôi đều khá bận rộn với công việc khi tôi còn nhỏ, vì vậy tôi dành phần lớn thời gian ở nhà với ông nội. Ông nói với tôi rằng khi còn nhỏ, tôi thực sự rất nghịch ngợm. Nếu tôi muốn bất cứ điều gì, tôi sẽ khóc hàng giờ cho đến khi có được nó. Tôi biết ông rất quý mến mình vì ông thường xuyên cho tôi những gì tôi muốn mà không thông báo cho bố mẹ.

Cuối cùng, ông thực sự là một người tốt và hào phóng. Ông dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động tình nguyện như các chiến dịch bảo vệ môi trường tại địa phương và các dự án phục vụ cộng đồng khác.

Tôi rất nhớ ông và tôi biết ông cũng nhớ tôi. Mặc dù hiện tại tôi khá bận rộn với công việc nhưng tôi vẫn tìm cách về thăm ông hai tháng một lần. Vì vậy, nếu tôi phải chọn một người chăm sóc tôi khi còn nhỏ để miêu tả, đó chắc chắn sẽ là là ông nội của tôi.

Câu hỏi thường gặp

Vậy là DOL English đã cung cấp cho các bạn tất cả những gì các bạn cần để trả lời tốt câu hỏi “describe a person’’ IELTS SPEAKING part 2. Mong là các bạn đã có thể tích luỹ được những từ vựng, cách diễn đạt và cấu trúc mô tả ấn tượng để áp dụng trong phòng thi.

Nếu các bạn đang trắc trở ngày đêm không biết làm thế nào để cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân cho mục tiêu cá nhân trong tương lai, hãy đến ngay với DOL English để được kiểm tra đầu vào tiếng Anh miễn phí, và được tư vấn lộ trình học phù hợp nhất được tối ưu hoá theo phương pháp độc quyền Linearthinking ngay thôi nào.

Related Posts