Home IELTS Ielts Writing Rubric

Ielts Writing Rubric

by teacher
Ielts Writing Rubric

IELTS Writing Band Descriptors hay IELTS Writing Rubric là một bảng gồm 4 tiêu chí dùng để đánh giá khả năng Viết của thí sinh ở những trình độ khác nhau.

4 tiêu chí chấm IELTS Writing bao gồm.

 • Task Achievement (Đáp ứng đúng yêu cầu đề bài)

 • Lexical Resource (Vốn từ vựng)

 • Grammatical Range & Accuracy (Sự đa dạng và chính xác về ngữ pháp)

 • Coherence & Cohesion (Tính mạch lạc & liên kết)

Khái quát về IELTS Writing Band Descriptors
Khái quát về IELTS Writing Band Descriptors

Tiêu chí chấm Task Achievement

Đối với tiêu chí Task Achievement trong 4 tiêu chí chấm Writing IELTS bài viết của bạn cần trả lời được tất cả các phần của đề bài.

Mục tiêu của tiêu chí Task Achievement

Tiêu chí Task Achievement chiếm 25% tổng số điểm bài thi IELTS Writing. Tiêu chí này đánh giá khả năng của bạn trong việc đáp ứng yêu cầu cụ thể của đề bài. Bạn cần phải đảm bảo rằng bài viết của mình trả lời đầy đủ các câu hỏi của đề bài và không đi chệch khỏi chủ đề chính. Điều này có thể được thể hiện qua cấu trúc bài viết, bao gồm phần Mở bài, Thân bài, và Kết bài.

Theo như Band Descriptors, Task Achievement sẽ đánh giá các yếu tố cụ thể sau.

 • Bạn có trả lời được đầy đủ yêu cầu đề bài không?

 • Các ý tưởng trong bài của bạn có được phát triển và bổ trợ một cách đầy đủ hay không?

 • Các ý tưởng của bạn có bị lạc đề không?

 • Các ý tưởng có được thể hiện rõ ràng qua ba phần Mở, Thân, Kết hay không?

 • Bài viết có đầy đủ các đoạn văn cơ bản để cấu thành một bài luận hay không?

Cách đạt được điểm cao trong tiêu chí Task Achievement

Để đạt được điểm cao phần Task Achievement, bạn cần trang bị cho mình những thói quen sau khi đọc đề.

 • Xác định rõ yêu cầu của đề bài, bao gồm: xác định chủ đề của đề bài, các câu hỏi được đặt ra, và những đối tượng được đề cập đến trong đề bài.

 • Tiến hành viết bài và thực hiện yêu cầu của đề bài. Bạn cần trả lời đầy đủ các câu hỏi của đề bài và đề cập đến những đối tượng có trong bài.

Ví dụ: Some people think that newspapers are the best way to learn about the news. However, others believe that they can learn the news more effectively through other media.

Discuss both these views and give your own opinion.

 • Yêu cầu của bài: Bạn cần thảo luận về 2 quan điểm được nêu trong đề bài và đưa ra quan điểm của bản thân.

 • Chủ đề của bài: Cách tốt nhất để cập nhật tin tức.

 • Các đối tượng xuất hiện trong bài: Báo chí, các phương tiện truyền thông khác

 • Phân tích đề bài: Đề bài này đưa ra hai quan điểm đối lập về cách tốt nhất để cập nhật tin tức. Một quan điểm cho rằng báo chí là cách tốt nhất, trong khi quan điểm còn lại cho rằng các phương tiện truyền thông khác hiệu quả hơn. Bạn cần thảo luận về hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của bản thân về vấn đề này.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của báo chí và các phương tiện truyền thông khác mà không đưa ra quan điểm của bản thân về việc phương tiện nào là tốt nhất để cập nhật tin tức. Bạn sẽ không đạt điểm cao ở tiêu chí Task Achievement vì không nêu rõ quan điểm của bản thân.

Tiêu chí Coherence And Cohesion

Tiêu chí Coherence and Cohesion IELTS Writing được ví như xương sống của đề bài, gắn kết các câu văn và đoạn văn với nhau. Cùng DOL tìm hiểu chi tiết về cách đánh giá tiêu chí này!

Mục tiêu của tiêu chí Coherence and Cohesion

Tiêu chí Coherence and Cohesion chiếm 25% tổng số điểm bài thi IELTS Writing Task 2. Tiêu chí này đánh giá khả năng liên kết giữa các ý tưởng và câu theo trình tự logic.

 • Cohesion dùng để đánh giá khả năng liên kết và mối quan hệ giữa các câu bằng cách dùng cohesive devices (từ nối, liên từ, đại từ).

 • Coherence đánh giá khả năng của bạn trong việc kết nối các ý tưởng trong bài viết một cách mạch lạc và logic. Một bài viết có coherence tốt sẽ giúp người đọc dễ dàng hiểu được ý chính của bài viết và mối quan hệ giữa các ý nhỏ trong bài.

Theo Band Descriptors, Coherence and Cohesion sẽ đánh giá các yếu tố cụ thể sau.

 • Bạn có sắp xếp thông tin và ý tưởng một cách logic hay không?

 • Bạn có tổ chức và trình bày chủ đề bằng cách sử dụng hợp lý các đoạn văn hay không?

 • Bạn có triển khai thông tin và ý tưởng một cách logic trong đoạn hay không?

 • Bạn có sử dụng các từ tham chiếu và thay thế linh hoạt hay không?

 • Bạn có sử dụng hợp lý các discourse markers (các từ, cụm từ nối) để cho thấy mối quan hệ giữa các câu và các giai đoạn trong câu trả lời hay không?

Xem thêm:   Having A Lovely Time Ielts Reading

Tiêu chí này được thể hiện qua các cấp độ khác nhau.

 • Cấp độ tổng thể của bài viết: Bài viết có bố cục hợp lý giữa các đoạn văn.

 • Cấp độ đoạn văn: Mỗi đoạn văn cần có một ý tưởng chính để làm rõ chủ đề của bài văn.

 • Cấp độ câu: Các câu văn trong đoạn có liên kết logic và phát triển mạch lạc.

Cách đạt được điểm cao trong tiêu chí Coherence and Cohesion

Để đạt được điểm cao trong tiêu chí Coherence and Cohesion, bạn cần phải.

 • Có khả năng sử dụng liên từ đúng và tự nhiên.

 • Có cấu trúc đoạn rõ ràng, mạch lạc.

 • Có ý chính trong mỗi đoạn.

 • Biết cách sắp xếp các ý tưởng một cách hợp lý bổ trợ cho ý chính.

Ví dụ: Cùng phân tích coherence và cohesion trong một đoạn văn mẫu 9.0 của cựu giám khảo IELTS Simon với đề bài: Several languages are in danger of extinction because they are spoken by very small numbers of people. Some people say that governments should spend public money on saving these languages, while others believe that would be a waste of money. Discuss both these views and give your opinion.

Đoạn văn này đang đưa ra các luận điểm về việc “cứu những ngôn ngữ thiểu số là việc phí phạm tiền bạc”.

Trong đoạn này ta phân tích theo ba cấp độ.

 • Cấp độ tổng thể bài viết: Bài viết được chia thành 3 phần rõ ràng: giới thiệu vấn đề, thảo luận quan điểm một, thảo luận quan điểm hai, và cuối cùng là quan điểm cá nhân. Bố cục giúp người đọc dễ dàng theo dõi luồng ý và phát triển của bài.

 • Cấp độ đoạn văn: Mỗi đoạn văn tập trung vào một ý tưởng chính. Đoạn đầu tiên thảo luận về lý do việc giữ gìn ngôn ngữ thiểu số có thể được coi là lãng phí tiền bạc, trong khi đoạn thứ hai mô tả cách sử dụng một ngôn ngữ chính có thể tiết kiệm chi phí.

 • Cấp độ câu văn: Trong đoạn văn có sử dụng các từ nối (cohesive devices) như “Firstly” “Secondly” để lần lượt đưa ra 2 supporting ideas cho idea chính của đoạn văn. Ngoài ra, trong đoạn cũng sử dụng liên từ như “and” và referencing (từ tham chiếu) “This money” để đoạn thêm liên kết và tránh lặp từ.

Tiêu chí Lexical Resource

Tiêu chí Lexical Resource IELTS Writing được thể hiện qua cách dùng từ vựng một cách hiệu quả để diễn đạt ý kiến của bản thân. Cùng DOL phân tích kỹ càng hơn tiêu chí này!

Mục tiêu của tiêu chí Lexical Resource

Tiêu chí Lexical Resource chiếm 25% tổng số điểm bài thi IELTS Writing Task 2. Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng từ vựng đa dạng cũng như chính xác và hợp lý của bạn.

Trong Lexical Resource, có 2 tiêu chí mà bạn cần quan tâm.

 • Range of vocabulary: Độ rộng và đa dạng của từ vựng.

 • Spelling: Viết đúng chính tả.

Theo Band Descriptors, Lexical Resource sẽ đánh giá các yếu tố cụ thể sau.

 • Bạn có sử dụng các từ vựng một cách đa dạng hay không? (ví dụ: sử dụng từ loại để paraphrase).

 • Bạn có sử dụng các từ vựng ở đúng ngữ cảnh văn phong để thể hiện ý tưởng và thái độ của người viết hay không?

 • Bạn có dùng được và dùng đúng các từ vựng ít phổ biến (vd: collocations hay idioms) hay không?

 • Bạn có nhiều lỗi chính tả hay không?

Do đó, để nắm chắc yếu tố Lexical Resource trong tay, bạn cần.

 • Sử dụng tốt và linh hoạt vốn từ sẵn có của bản thân.

 • Từ vựng sử dụng ở những thời điểm và vị trí hợp lý.

 • Sử dụng các từ đúng và đa dạng các chủ đề trong IELTS Writing.

Cách đạt được điểm cao trong tiêu chí Lexical Resource

Để đạt được điểm cao trong tiêu chí Lexical Resource, bạn cần lưu ý những điều sau đây.

 • Không mắc lỗi chính tả.

 • Sử dụng từ vựng chỉ khi đã chắc chắn, không sử dụng những từ vựng cao siêu khi không biết cách dùng.

 • Sử dụng nhiều từ vựng thuộc chủ đề mà đề bài Writing đưa ra.

 • Sử dụng các collocation và idioms một cách tự nhiên.

 • Sử dụng các từ vựng trang trọng phù hợp với ngữ cảnh.

Ví dụ

Câu gốc: “The government should take steps to reduce pollution.”

-> The government should implement policies to mitigate environmental pollution.

Trong câu gốc, cụm take steps (chỉ đơn giản là hành động nào đó để giảm ô nhiễm, không thực sự phù hợp với bối cảnh này) đã được đổi thành implement policies (làm rõ hơn trong việc quản lý và thực hiện các chính sách cụ thể).

Tương tự như cụm reduce pollution đổi thành mitigate environmental pollution giúp đưa ra một mức độ chính xác cao hơn, chỉ ra sự giảm nhẹ tác động của ô nhiễm.

Xem thêm:   Johnson's Dictionary Ielts

Lưu ý: Việc sử dụng các từ cao siêu mà không đúng sắc thái nghĩa hay phù hợp với bối cảnh sử dụng cũng có thể dẫn đến việc bị trừ điểm trong IELTS Writing.

Tiêu chí Grammatical Range & Accuracy

Tiêu chí Grammatical Range & Accuracy IELTS Writing được thể hiện qua cách dùng ngữ pháp đa dạng và chuẩn chỉnh. Cùng DOL khám phá chi tiết cách đánh giá của tiêu chí này!

Mục tiêu của tiêu chí Range & Accuracy

Tiêu chí Grammatical Range & Accuracy chiếm 25% tổng số điểm bài thi IELTS Writing Task. Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng đa dạng và chính xác các cấu trúc ngữ pháp.

Trong đó, Grammatical Range & Accuracy được chưa ra làm 2 tiêu chí nhỏ sau.

 • Grammatical Range (Độ rộng của ngữ pháp): Đánh giá khả năng sử dụng cấu trúc khó một cách linh hoạt.

 • Accuracy (Mật độ lỗi sai): Đánh giá về lỗi sai trong bài ít hay nhiều.

Theo Band Descriptors, Grammatical Range & Accuracy sẽ đánh giá các yếu tố cụ thể sau.

 • Bạn có sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách đa dạng và phù hợp hay không? (Vd: câu đơn, ghép)

 • Bạn có mắc nhiều lỗi ngữ pháp và ảnh hưởng đến việc truyền đạt ý tưởng cho người đọc hay không?

 • Bạn có sử dụng đúng dấu câu một cách chính xác và phù hợp hay không?

Do đó, để nắm chắc tiêu chí Grammatical Range & Accuracy trong tay, bạn cần.

 • Chú ý đến tính chính xác khi sử dụng các cấu trúc ngữ pháp từ cơ bản đến phức tạp.

 • Sử dụng các loại câu/cấu trúc ngữ pháp với mục đích giao tiếp rõ ràng.

 • Đảm bảo tính dễ hiểu và giao tiếp hiệu quả của các cấu trúc ngữ pháp.

Cách đạt được điểm cao trong tiêu chí Range & Accuracy

Để đạt được điểm cao trong tiêu chí Lexical Resource, bạn cần lưu ý những điều sau đây.

 • Hạn chế mắc lỗi ngữ pháp.

 • Sử dụng dấu câu chính xác.

 • Sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên.

 • Kết hợp cấu trúc đơn thành cấu trúc câu phức.

Ví dụ: So sánh 2 đoạn văn sau

Chi tiết từng tiêu chí đánh giá trong IELTS Writing band descriptors

Dưới đây là các bảng đánh giá chi tiết từng band điểm ứng với 4 tiêu chí chấm thi của bài IELTS Writing.

Tiêu chí đánh giá Task Achievement theo band điểm

Bảng dưới mô tả chi tiết tiêu chí đánh giá Task Achievement theo band điểm

Band

Mô tả

1.0 – 4.0

Từ việc trả lời câu hỏi sai hoàn toàn, câu trả lời không liên quan đến yêu cầu đề bài. Hoặc trả lời lạc đề do hiểu sai đề, ý tưởng còn bị hạn chế và không liên quan (1.0 – 3.0).

Bạn dần có sự có cố gắng để thực hiện các yêu cầu của đề bài dù các ý chính chưa được triển khai đầy đủ (điểm 4.0). Tuy nhiên, Bạn vẫn bị nhầm lẫn giữa các thông tin quan trọng cần có.

5.0

Ở trình độ này, người thi dần có nhận xét tổng quan dù chưa được rõ ràng. Bài viết chưa có sự đề cập đầy đủ chi tiết quan trọng hoặc thậm chí bị chi tiết quá mức, không sử dụng dữ liệu khi dẫn chứng và thông tin bị thiếu chính xác.

6.0

Bạn có phần nhận xét tổng quan, đề cập đến các chi tiết quan trọng một cách đầy đủ. Có chọn lọc thông tin dù chúng không hoàn toàn chính xác.

7.0

Bạn đã viết được nhận xét tổng quan rõ ràng cũng như có làm rõ các chi tiết quan trọng. Tất cả các thông tin chính xác dù một số phần có thể được triển khai hay hơn.

8.0

Ở mức điểm này, người viết đã có nhận xét tổng quan rõ ràng. Các chi tiết quan trọng của đề bài được làm rõ và trình bày tốt cũng như đạt tất cả các yêu cầu đề ra.

9.0

Người viết có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài. Có nhận xét tổng quan rõ ràng, các thông tin quan trọng được viết và mô tả một cách chi tiết.

Tiêu chí đánh giá Coherence and Cohesion theo band điểm

Bảng dưới mô tả chi tiết tiêu chí đánh giá Coherence and Cohesion theo band điểm

Band

Mô tả

1.0 – 4.0

Ở trình độ 1.0 – 3.0, từ việc không biết triển khai ý tưởng hay truyền đạt thông tin và không có khả năng kết nối các ý với nhau, người viết dần liệt kê được ý tưởng dù chúng không được sắp xếp hợp lý, sử dụng sai các từ nối.

5.0

Ở trình độ này, bài viết đã có bố cục tuy nhiên vốn cấu trúc câu còn hạn chế. Có sử dụng một số cấu trúc phức tạp nhưng bị sai, còn nhiều lỗi ngữ pháp và cách ngắt câu gây khó khăn cho việc đọc hiểu.

6.0

Khi đạt mức điểm 6.0, bạn có bố cục thông tin rõ ràng và có chia đoạn văn hợp lý. Biết sử dụng phương tiện liên kết hiệu quả. Bài viết còn vài lỗi trong việc nối giữa các câu/ trong câu, đại từ thay thế có thể được sử dụng chưa chính xác.

7.0

Khi lên được trình độ 7.0, người viết có bố cục thông tin logic và chia đoạn tốt cũng như các phương tiện liên kết được sử dụng một cách đa dạng. Một số phương tiện liên kết bị lạm dụng hoặc dùng chưa chuẩn xác, có khả năng dùng tốt đại từ thay thế.

Xem thêm:   Kien Tran's Ielts Handbook Full

8.0

Trình độ 8.0 cho thấy người viết đã có bố cục thông tin và lập luận hợp lý, chia đoạn hiệu quả. Ngoài ra, bạn còn có khả năng sử dụng thuần thục các phương tiện liên kết và dẫn dắt. Đại từ thay thế được dùng hoàn toàn chính xác.

9.0

Lúc này, bố cục thông tin và luận điểm của người viết đạt mức hoàn hảo, đoạn văn được sắp xếp theo trình tự mạch lạc, không có lỗi sai nào.

Tiêu chí đánh giá Grammatical Range and Accuracy theo band điểm

Bảng dưới mô tả chi tiết tiêu chí đánh giá Grammatical Range and Accuracy theo band điểm.

Band

Mô tả

1.0 – 4.0

Ở trình độ này, người viết không thể viết được 1 câu hoàn chỉnh hoặc chỉ có thể dùng một vài câu đơn.

5.0

Người thi có vốn cấu trúc câu hạn chế, có sử dụng nhưng không thành công một số cấu trúc câu phức tạp. Còn bị nhiều lỗi ngữ pháp và lỗi ngắt nghỉ câu, gây khó khăn cho việc đọc hiểu.

6.0

Bạn có thể sử dụng các cấu trúc câu đơn giản và phức tạp dù thỉnh thoảng còn mắc lỗi ngữ pháp và lỗi ngắt nghỉ câu.

7.0

Người viết đạt được 7.0 thường có thể sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp. Phần lớn các câu trong bài không bị lỗi sai.

8.0

Người viết có thể sử dụng đa dạng và thuần thục các cấu trúc ngữ pháp. Các lỗi sai trong bài viết là rất hiếm và không đáng kể.

9.0

Khi đạt đến mức cao nhất, người viết có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách đa dạng và thuần thục. Các lỗi sai rất hiếm và không hề đáng kể.

Tiêu chí đánh giá Lexical Resource theo band điểm

Bảng dưới mô tả chi tiết tiêu chí đánh giá Lexical Resource theo band điểm.

Band

Mô tả

1.0 – 4.0

Người viết chỉ có thể sử dụng một số từ ngữ đơn lẻ hoặc vốn từ vựng cực kỳ hạn chế và bị mắc lỗi sai dạng từ cũng như sai chính tả.

5.0

Người viết có vốn từ vựng hạn chế, mắc lỗi chính tả hoặc dạng từ khá nhiều và gây khó khăn cho việc đọc hiểu.

6.0

Bạn ở trình độ 6.0 có vốn từ tương đối đa dạng. Sử dụng chưa chính xác một số từ ngữ học thuật dù có một số lỗi chính tả và sai dạng từ, diễn đạt rõ ràng.

7.0

Người viết có vốn từ vựng đa dạng và khá chính xác. Có khả năng áp dụng từ ngữ học thuật và sử dụng từ ngữ kết hợp thành thạo. Thỉnh thoảng mắc lỗi đánh vần hoặc lựa chọn từ chưa chính xác.

8.0

Vốn từ vựng của người viết ở trình độ này đa dạng và chính xác. Sử dụng từ ngữ học thuật nhuần nhuyễn với rất ít lỗi sai về mặt chính tả và dạng từ.

9.0

Khi đạt đến mức điểm này, người viết có lượng từ vựng phong phú và phù hợp với ngữ cảnh. Các lỗi sai trong bài viết rất hiếm và không đáng kể.

Mời bạn xem thêm tài liệu IELTS Writing Task 1 Band Descriptors chi tiết theo từng thang điểm dưới đây.

Xem thêm tiêu chí đánh giá theo từng thang điểm trong IELTS Writing Task 2 Band Descriptors dưới đây.

https://suijm9clouobj.vcdn.cloud/PUBLIC/MEDIA/235bc828-0511-4f1c-9720-218df7d74051.jpeg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20221026T041534Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Credential=AKIAIHVRPVKBIYLKH5KQ%2F20221026%2Fap-southeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b789de4593f32b03d33ae956a45482525335ef3581f1bcf5baa1d09682888403

Bạn có thể xem thêm về 4 tiêu chí chấm IELTS Writing thông qua video dưới đây.

Tiêu chí đánh giá Writing giữa Task 1 và Task 2 có gì khác biệt?

Sự khác nhau giữa Task Achievement và Task Response trong Task 1 và Task 2.

Task Achievement trong IELTS Writing Task 1

Task 1 thường yêu cầu mô tả dữ liệu trực quan (biểu đồ, bảng,…). Task Achievement đánh giá khả năng hiểu và thực hiện đúng yêu cầu của đề bài, bao gồm việc trình bày tổng quan, các đặc điểm chính và chi tiết của thông tin trực quan đó.

Ví dụ: Nếu yêu cầu mô tả biểu đồ dân số tăng trưởng trong một khoảng thời gian. Đạt yêu cầu nhiệm vụ bao gồm miêu tả chính xác xu hướng, nhấn mạnh các điểm quan trọng và cung cấp tổng quan về dữ liệu.

Task Response trong IELTS Writing Task 2

Trong Writing Task 2 Band Descriptors, Task Response thay thế cho Task Achievement. Tiêu chí này tập trung vào khả năng trả lời yêu cầu bài luận một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc trình bày một tuyên bố luận điểm rõ ràng, giải quyết tất cả các khía cạnh của câu hỏi và hỗ trợ ý tưởng bằng các chi tiết liên quan.

Ví dụ: Đối với yêu cầu bài luận hỏi liệu những lợi ích của công nghệ có vượt trội hơn những bất lợi, Phản hồi nhiệm vụ sẽ bao gồm việc trình bày rõ ràng lập luận, thảo luận cả hai mặt và đưa ra kết luận hợp lý.

Bảng so sánh sự khác nhau giữa Task Achievement và Task Response trong Task 1 và Task 2.

Task Achievement trong Task 1

Task Response trong Task 2

Hoàn thành toàn bộ yêu cầu đề bài.

Hoàn thành toàn bộ yêu cầu đề bài.

Có đầy đủ tóm tắt những xu hướng nổi bật nhất trong biểu đồ, sự khác biệt về các bước đối với dạng bài process (Với bài phân tích biểu đồ).

Trình bày đầy đủ ý kiến và luận điểm.

Thể hiện mục đích với giọng văn phù hợp (Với bài viết thư).

Mở rộng, cung cấp các câu để làm củng cố luận điểm một cách hiệu quả.

Các câu hỏi thường gặp

Qua phần nội dung phía trên, hẳn là bạn đã nắm được cách chấm điểm IELTS Writing theo từng tiêu chí đối với Task 1 và Task 2 Writing IELTS. Sau đây, DOL sẽ giải đáp thêm cho bạn một số câu hỏi thường gặp về phần thi IELTS Writing!

Qua bài viết trên, DOL đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về tiêu chí chấm IELTS Writing nói chung. Cũng như IELTS Writing Band Descriptors Task 1 & Task 2 nói riêng.Hy vọng các bạn đã hiểu rõ được những tiêu chí Writing để có chiến lược ôn luyện phù hợp!

Related Posts